Jalostustoimikunta

tikrutposeeraa.jpgJalostustoimikunta seuraa rotua ja sen kehitystä sekä informoi ja neuvoo kasvattajia ja koiranomistajia jalostukseen liittyvissä asioissa. Jalostustoimikunnalta kasvattaja voi pyytää mm. suunnitteilla olevista yhdistelmistä sukusiitosprosentteja.

Jalostustoimikunta antaa suosituksia jalostuskoirille sekä yhdistelmille. Pentuvälityssivuilla lukee jokaisen pentueen kohdalla, miten hyvin yhdistelmä täyttää nämä jalostussuositukset.

 

Bokserin PEVISA-ohjelma

Bokserille on hyväksytty PEVISA-ohjelma ajalle 1.1.2017-31.12.2021. Tämä ohjelma on voimassa vuoden 2022 loppuun Kennelliiton jalostustoimikunnan myöntäessä vuoden jatkoajan.

Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkakuvauslausunto, selkälausunto (SP) ja astutushetkellä voimassa oleva sydämen kuuntelutulos, Rekisteröinnin raja-arvo on lonkkaniveldysplasian aste C. Selkäkuvaus voidaan tehdä aikaisintaan 24 kk iässä. Spondyloosilausunnon raja-arvo on aste 3 ja tämän tuloksen saanut koira voidaan parittaa vain sellaisen koiran kanssa, jonka lausunto on aste 0 tai aste 1. Alle vuoden iässä tehdyn sydänkuuntelun tulos on voimassa 12kk ja yli vuoden iässä tehdyn sydänkuuntelun tulos on voimassa 24 kk.

Mikäli sivuääni kuuluu tai tulos on epävarma, on koiran sydän tutkittava ultraäänitutkimuksella (doppler, aikaisintaan 12 kuukauden iässä) ennen astutusta. Ultraäänitutkimuksen tulokset normaali ja avoin ovat hyväksyttäviä.

Ultraäänitutkimusta ei tarvitse uusia. Jos koiralle on tehty ultraäänitutkimus, ei myöskään auskultaatiotutkimusta tarvitse uusia. Koiraa ei saa käyttää jalostukseen, jos tutkimuksissa löytyy joku sydänsairaus.

SBY:llä on voimassa ulkomaisen uroksen pysyväluonteinen poikkeuslupa. Ulkomaisilta uroksilta ei vaadita sydänlausuntoa eikä spondyloosilausuntoa. Poikkeuslupa on voimassa kahteen pentueeseen. Uroksen pentuekiintiön täytyttyä sillä tulee seuraavien pentueiden kohdalla olla voimassa oleva SKL:n sydän- ja selkäohjeen vaatimukset täyttävä sydäntutkimus- ja spondyloosilausunto.

Rodulle on myös hyväksytty (JTT 6/2016) seuraava rotukohtainen erityisehto: Uroksen pitää astutushetkellä olla vähintään 24 kk ikäinen. Ehto tulee voimaan 1.1.2017.

Lisätietoa PEVISA-ohjelmasta

Kasvattajien tulee kuitenkin huomioida, että pentueen rekisteröinnin ehtoina on myös kennelliiton koirarekisteriohjeen ehdot.

Vuoden kasvattaja
Kasvattajien kannustaminen heidän kasvatustyössään rodun jalostuksen eteenpäinviemiseksi on tärkeää. Erityisesti jalostustoimikunta haluaa kannustaa kasvattajia tutkimaan kasvattiensa terveyttä yhä enenevämmässä määrin. Tämä on äärimmäisen tärkeää, jotta tiedon määrä kasvaa rodussamme. Tätä kannustamista silmälläpitäen jalostustoimikunta valitsee vuosittain Vuoden kasvattajan.

Terveyskysely
Jalostustoimikunta suorittaa bokserin terveystilanteen kartoittamista ja tilastoi kerättyä tietoa. Jokainen bokserin omistaja sekä kasvattaja voi osallistua rodun terveystilanteen kartoittamiseen vastaamalla Terveyskyselyyn oman koiransa tai kasvattiensa osalta. Kyselyyn pääset tästä.

Kyselyn tarkoituksena on selvittää rotumme yleistä terveystilannetta. Tiedot ovat luottamuksellisia ja vain rotujärjestön jalostustoimikunnan käytössä. Kyselyistä tehdään vuosittain yhteenveto joka julkaistaan yhdistyksen lehdessä.

Geenitutkimus
Suomen Bokseriyhdistys ry on mukana professori Hannes Lohen koirien geenitutkimuksessa. Pyrimme järjestämään geeniverinäytteen ottotilaisuuksia SBY:n omien tapahtumien ohessa. Hannes Lohen tutkimusryhmällä on meneillään geenitutkimus bokserien munuaissairauksista. Lisätietoja löydät täältä.

Kuolinsyykysely
Bokserin yleisin kuolinsyy on syöpä ja tämän hetkisen tiedon mukaan bokserin keskimääräinen elinikä on 8 vuotta 2 kuukautta (lähde KoiraNet jalostustietokanta kuolinsyytilasto, 6.3.2017). Kennelliiton jäsen voi Omakoira -jäsenpalvelun kautta merkitä omistamansa koiran kuolintiedot ja ne tulevat näkyviin KoiraNet -jalostustietokantaan. Jalostustoimikunta suosittelee, että tietokantaa käytettäisiin ahkerasti ja koiran kuolinsyy merkittäisiin riittävän tarkasti, jotta tietoa voitaisiin käyttää paremmin hyväksi.

Suomen Bokseriyhdistys kerää myös kuolinsyytietoa omalla kuolinsyykysely-nettilomakkeella. Tiedoista kootaan tilastoja yleisimmistä kuolinsyistä ja lasketaan bokserin keskimääräistä elinikää. Tilastoihin lisätään terveyskyselyn kautta ilmoitetut kuolemat.

Jalostustoimikunta tukee nuoren koiran kuolinsyyn tarkempaa tutkimista. Jos koira joudutaan lopettamaan tai se kuolee alle 7 vuoden ikäisenä, jalostustoimikunta maksaa koiran kuolinsyyn selvittämiseksi tehdyn ruumiinavauksen peruskustannukset. Lisätietoja ruokaviraston ja Helsingin yliopiston sivuilta. Toimita jalostustoimikunnalle avausraportti, kuitti maksusta ja tilinumero mille korvaus maksetaan. Jos avausraporttiin ei ole merkitty koiran rekisterinumeroa ja oikeaa nimeä, lisääthän tiedot mukaan.

Jalostustoimikunta
Toimikunta on sitoutunut toimimaan kennelliiton ja yhdistyksen jäsenien asettamien ohjeiden ja sääntöjen mukaan. Jalostuksen tavoiteohjelma on pidettävä koko ajan mukana toiminnan suunnan näyttäjänä. Sinne on kirjattu tulevaisuuden tavoitteet ja sen on jäsenistö hyväksynyt vuosikokouksessa. Jalostustoimikunnan toimintaohjeet löydät täältä.