Jalostustoimikunnan suositukset yhdistelmille

Pentuvälitykseen otetaan vain sellaisia pentueita, joilla rekisteröinnin ehdot täyttyvät (sekä PEVISA että SKL:n koirarekisteriohje) astutushetkellä. Vaaditut tutkimukset on merkitty ensin ja sen jälkeen on jalostustoimikunnan suositus:

1. lonkkakuvaustulos A-C (PEVISA)

Lisäksi (suositus):

- pentueen HD indeksiennusteen tulee olla vähintään 105.

2. voimassaoleva sydänkuuntelu (PEVISA)

Mikäli sivuääni kuuluu tai tulos on epävarma, on koiran sydän tutkittava ultraäänitutkimuksella (doppler) ennen astutusta (aikaisintaan 12 kuukauden iässä). Koiraa ei saa käyttää jalostukseen, jos doppler-tutkimuksessa sydämestä löytyy jokin sairaus. Doppler-tulokset normaali ja avoin ovat hyväksyttäviä. Doppler-tutkimuksen jälkeen koiran sydänlausuntoja ei tarvitse uusia (JTT 10/15).

Avoimen tuloksen saanut koira suositellaan paritettavaksi vain tuloksen "ei sivuääniä" (sydänkuuntelu) tai "normaali" (ultraäänitutkimus).

3. selkäkuvaus (PEVISA) mahdollisen spondyloosin toteamiseksi Lisäksi:

 - Spondyloosilausunnon aste 3; keskivaikea (SP3) saanut koira voidaan parittaa vain lausunnon aste puhdas (SP0), tai aste 1; lievä (SP1) kanssa.

Lisäksi (suositus):

- pentueen spondyloosi-indeksiennusteen tulee olla vähintään 105.

Lisäksi pentueen vanhemmilta tulee löytyä (ei kuitenkaan ole rekisteröinnin ehto):
- vähintään arvosana H SKL:n virallisesta näyttelystä tai hyväksytty ZTP-testin ulkomuoto-osuus
- luonnetta mittaava tulos: hyväksytty ZTP, PK, BH, TOKO-tulos, Luonnetesti tai MH-kuvaus  (HUOM! AD-koe ei ole luonnetta mittaava koe)
- tulevan pentueen sukusiitosprosentin tulee olla alle 6,25% joka vastaa serkusparitusta

Pentueen tulee myös täyttää Kennelliiton Koirarekisteriohjeen pentueen rekisteröinnin ehdot, esim. jos nartun edellisestä penikoimisesta ei ole kulunut vaadittua 10 kk väliä, tulee tästä maininta että tältä osin pentue ei täytä suosituksia.

Uroksella ei saa kennelliiton suosituksen mukaan olla yli 38 pentua Suomessa. Mikäli jalostukseen käytetään sellaista urosta, tulee tästä maininta, että pentue ei täytä siltä osin suosituksia.

Pentuvälitykseen merkitään myös saksalainen lonkka- ja spondyloosi-indeksi (laskettuna kaavalla 100+(100-X) jossa X on koiran saksalainen indeksi). Mikäli koiralla on sekä suomalainen että saksalainen indeksi, laitetaan aina molemmat indeksit näkyville pentuvälitykseen ja lasketaan pentueen keskiarvo käyttäen koiran parempaa indeksiä. Mikäli pentueen keskiarvon laskemiseen käytetään koiran saksalaista indeksiä, tulee asiasta merkintä DE indeksikeskiarvon perään. Samaa sääntöä noudatetaan sekä uroksille että nartuille.

Jos indeksi on alle 100, on oletus huonompi, kuin rodun keskiarvo ja yli sata taas on parempi, kuin keskiarvo. Bokseri on tällä hetkellä ainoa rotu, jolle kennelliitto laskee myös spondyloosi-indeksin. Lisätietoa indekseistä löydät http://www.kennelliitto.fi/kasvatus-ja-terveys/jalostustietojarjestelma/mika-on-blup-indeksi

Pentuvälitykseen lisätään myös selästä lausuttavat LTV ja VA lausunnot. Mikäli yhdestelmän toisella koiralla on LTV-muutoksia, toisella ei tulisi muutoksia olla.

Jalostuskoiran käyttöikä

  • Nartulla ensimmäinen pentue 2-4 vuotiaana, viimeinen alle 8 -vuotiaana
  • Jalostuksessa tulee suosia terveitä iäkkäämpiä uroksia, sillä moni sairaus näkyy koirassa vasta vanhemmalla iällä

Jalostustoimikunta esittää seuraavia suosituksia kasvattajille

Pentueen pentuvälitystiedoissa kerrotaan miltä osin yhdistelmä täyttää/ei täytä yllä mainittuja suosituksia. Lisäksi käy ilmi, mikäli kasvattaja on yhdistyksen jäsenkasvattaja.